Integraal waterbeleid

Droogte en waterschaarste

Bij lokale droogte en waterschaarste komt het provinciaal droogteoverleg samen onder leiding van de gouverneur. De gouverneur kan op advies van experten beslissen om politiebesluiten uit te vaardigen, zoals:

  • het niet-essentieel gebruik van drinkwater verbieden (bv. om gazons te sproeien, voertuigen af te spoelen of zwembaden te vullen);
  • maatregelen opleggen om brandgevaar te voorkomen;
  • een verbod opleggen om water uit waterlopen op te pompen;
  • een recreatieverbod afkondigen op bepaalde waterlopen omwille van de aanwezigheid van toxische blauwalgen.

Meer info

Bekkenbesturen

De gouverneur is voorzitter van de bekkenbesturen van de bekkens van Gentse Kanalen, Bovenschelde en Dender en co-voorzitter van de bekkenbesturen van het Benedenscheldebekken en het Leiebekken. Als (co)voorzitter zorgt de gouverneur voor de nodige afstemming en coördinatie tussen de verschillende partijen, beleidsdomeinen en belangengroepen.

Het bekkenbestuur is de bestuurlijke pijler van het wateroverleg in het bekken, komt twee keer per jaar samen, coördineert het waterbeleid op het niveau van het bekken, bespreekt actiepunten in het kader van het integraal waterbeleid en adviseert en faciliteert waar nodig. In het bekkenbestuur zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en vertegenwoordigers van de lokale besturen (provincies, gemeenten, polders en wateringen) en van het havenbestuur.

Meer info

 

Blue deal: strijd tegen droogte

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Met deze deal wil ze de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden. Het gaat om een plan met grootschalige investeringen, regelgevende wijzigingen en meer dan 70 maatregelen dat de komende jaren wordt uitgerold. De high level Taskforce Droogte, waar ook de gouverneur lid van is, leidt de uitvoering van de Blue Deal in goede banen.

Meer info