Bezitsvergunning voor een vuurwapen (model 4)

Particulier wapenbezit is in België in principe verboden. Hierop bestaat een uitzondering voor diegenen die voor het wapenbezit een wettig motief kunnen aantonen. Doorgaans is dat de schietsport.

Hoe aanvragen

Bezorg het aanvraagformulier per post of per e-mail aan de dienst Wapenvergunningen. De volgende documenten moeten - ingeval van de schietsport – toegevoegd worden:

  • attest van slagen in de theoretische proef (afgelegd bij de lokale politie van uw verblijfplaats en maximum 2 jaar oud op datum van de aanvraag);
  • attest van slagen in de praktische proef (voor het type wapen waarvoor u een vergunning wenst);
  • medisch geschiktheidsattest (maximum 3 maand oud op datum van de aanvraag);
  • attest van het lidmaatschap van een erkende schietclub en attest van regelmatig schutter (10 schietbeurten op jaarbasis*) of een kopie van een geldige definitieve sportschutterslicentie voor de juiste wapencategorie (in dat laatste geval ben je vrijgesteld van de theoretische en praktische proef, en van het medisch attest);
  • het schriftelijk en ondertekend akkoord van alle meerderjarige personen die met  jou samenwonen op hetzelfde adres;
  • uittreksel uit het strafregister (model 1) (maximum 3 maand oud op datum van de aanvraag).

Opgelet: bij het indienen van een vergunningsaanvraag voor een lang halfautomatisch vuurwapen moet ook een verklaring op eer toegevoegd worden. Deze moet correct ingevuld worden en zowel gedagtekend als ondertekend zijn.

* Omwille van de sluiting van de schietstanden als gevolg van de coronapandemie werd beslist om het verplicht aantal schietbeurten voor de recreatieve schutters voor 2020 te verlagen naar 5 schietbeurten. Ook voor de latere vijfjaarlijkse controle zal voor het kalenderjaar 2020 een uitzondering worden gemaakt.

Kostprijs

Bij het indienen van een vergunningsaanvraag is een fiscale retributie van 127,70 euro verschuldigd die opgevraagd wordt bij gewone brief, en betaald moet worden ongeacht de uitkomst van de vergunningsprocedure. De  betaling dient te gebeuren d.m.v. overschrijving, met vermelding van een gestructureerde mededeling die vermeld wordt in de brief. Het betreft een dossierkost, die jaarlijks wordt geïndexeerd.

Procedure

Voor de behandeling van een vergunningsaanvraag bestaat een wettelijke behandelingstermijn van 4 maanden, die bij gemotiveerde beslissing eenmalig verlengd kan worden met zes maanden. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk ingelicht. In de loop van de procedure wordt het advies gevraagd van de lokale politie van de verblijfplaats van de aanvrager. Mocht dat nodig blijken, wordt ook advies gevraagd aan de procureur des Konings.  Zodra het vergunningsdossier volledig is, de fiscale retributie werd betaald en van de lokale politie gunstig advies werd ontvangen, kan de gouverneur de wapenvergunning toekennen. Deze wordt overgemaakt aan de lokale politie met het oog op overhandiging aan de aanvrager.  De gouverneur kan een uitgereikte wapenvergunning ook altijd beperken, schorsen of  intrekken indien dit noodzakelijk zou blijken in het belang van de openbare orde en veiligheid, of wanneer zou blijken dat het wettig motief voor het wapenbezit niet meer bestaat.

Vijfjaarlijkse controle

Om de vijf jaar vindt op initiatief van de gouverneur een controle plaats van het vergunde wapenbezit. Deze controle heeft enkel betrekking op de wapens vergund op basis van een vergunning model 4,  en is betalend. Ook de controle kan aanleiding geven tot de intrekking van de eerder uitgereikte vergunning wanneer wordt vastgesteld dat men niet meer voldoet aan de wettelijke voorwaarden op grond waarvan de vergunning eerder werd uitgereikt.

Uitzondering: gunststatuut voor houders van een jachtverlof of een sportschutterslicentie

Houders van een geldig jachtverlof of een geldige sportschutterslicentie genieten van een gunststatuut. Zij hebben voor sommige wapens waarmee ze de jacht of het recreatief/sportief schieten wensen te beoefenen, geen wapenvergunning (model 4) nodig. Zij kunnen deze wapens verwerven en voorhanden houden op basis van een registratieformulier dat gratis geregistreerd wordt in het Centraal Wapenregister en nadien wordt overgemaakt aan de lokale politie met het oog op overhandiging aan de betrokken wapenbezitter.

Jagers kunnen lange niet halfautomatische vuurwapens, toegelaten voor de jacht daar waar hun jachtverlof geldig is, aan de hand van een model 9 voorhanden houden. Zo kan de houder van een geldig Vlaams jachtverlof geen lange . 22 LR via model 9 verwerven aangezien het kaliber . 22 LR niet toegelaten is voor de jacht in Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor lange semiautomaten aangezien daarmee niet gejaagd mag worden.

De gouverneur heeft tevens de mogelijkheid om het recht van de jager of de sportschutter om een wapen op basis van een model 9 voorhanden te houden, in te trekken indien dit nodig zou blijken in het belang van de openbare orde en veiligheid.

Uitzondering: dagkaart occasionele schutter

De wapenwet laat toe dat volwassen personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben 1 keer per jaar met een vuurwapen kunnen gaan schieten in een schietclub of op een kleischieting, zonder voor dat vuurwapen over een bezitsvergunning (model 4) te beschikken. De schietstand dient daarvoor een zogenaamde dagkaart op te maken, in drie exemplaren: één voor de exploitant van de schietstand, één voor de occasionele schutter en één voor de gouverneur van de verblijfplaats van de occasionele schutter. Deze dagkaart moet binnen de zeven dagen per post of per e-mail bezorgd worden aan de dienst Wapenvergunningen. 

Dagkaart occasionele schutter

Verlies  van een wapenvergunning

Het verlies van een wapenvergunning moet onmiddellijk worden aangegeven bij de lokale politie. Met het attest van de aangifte van verlies kan aan de gouverneur een duplicaat gevraagd worden van de verloren vergunning.

Opgelet

Er gelden strikte veiligheidsvoorschriften bij het opslaan, voorhanden hebben en verzamelen van vuurwapens en munitie.

Hoe starten met de schietsport?

Wie wil beginnen met het sportschieten, heeft twee mogelijkheden om te leren schieten: ofwel met een voorlopige sportschutterslicentie, ofwel met een geviseerd attest van slagen in de theoretische proef uitgereikt door de gouverneur naar aanleiding van het indienen van een eerste vergunningsaanvraag. Een voorlopige sportschutterslicentie kan bekomen worden bij een gemachtigde schietsportfederatie. Voor meer informatie kan je terecht bij jouw schietclub of de gemachtigde schietsportfederaties.

Je kan als beginnend schutter ook onmiddellijk een wapenvergunning aanvragen bij de gouverneur. In dat geval wordt het meegestuurde attest inzake het slagen voor de theoretische proef, na betaling van de fiscale retributie, geviseerd door de gouverneur waardoor je de toelating hebt om gedurende maximum 1 jaar te oefenen ter voorbereiding op de praktische schiet- en hanteringsproef in een erkende schietstand. Tijdens dit jaar wordt de vergunningsprocedure opgeschort. Uiterlijk op het einde van dat jaar moet je slagen voor de praktische proef. Lukt dat niet dan wordt de gevraagde vergunning geweigerd.

Aangifteplicht voor geneutraliseerde vuurwapens en nieuwe uitleenregeling

Het Koninklijk Besluit van 23 april 2020 voerde een aangifteplicht in voor geneutraliseerde vuurwapens en een nieuwe uitleenregeling. Lees hier de toelichting.

Opgelet: de aangifte van reeds in bezit zijnde geneutraliseerde vuurwapens via model 9 ter dient te gebeuren tegen uiterlijk 14 maart 2021.

Meer info

Federale dienst Gouverneur Oost-Vlaanderen
Wapenvergunningen
Federaal huis (Kalandeberg 1, 9000 Gent)
09 235 59 40
wapenvergunningen.ovl@ibz.be

Alle wetteksten met betrekking tot de Belgische wapenreglementering kunnen geraadpleegd worden via de website van de FOD justitie. 

Ga naar de website van de FOD Justitie