Erkenningen

Niet alleen het particulier wapenbezit dient in de regel vergund te worden, ook wapenhandelaars, tussenpersonen, wapenverzamelaars en schietstanden (al dan niet tijdelijk) dienen voor hun activiteiten een erkenning aan te vragen bij de gouverneur.

Hoe aanvragen

Bezorg jouw aanvraag per post of per e-mail aan de dienst Wapenvergunningen. Opgelet: er moeten bij de aanvraag een aantal documenten toegevoegd worden die opgesomd worden in het aanvraagformulier.

Kostprijs

Bij het indienen van een erkenningsaanvraag is een fiscale retributie verschuldigd die wordt opgevraagd per gewone brief en die in twee keer betaald moet worden. Een eerste schijf naar aanleiding van het indienen van de aanvraag. Een tweede schijf eenmaal de erkenning is uitgereikt. De eerste schijf is verschuldigd ongeacht de uitkomst van de vergunningsprocedure. Het betreft een dossierkost. De tijdelijke erkenning voor een occasionele kleischieting of weideschieting is gratis en over de aanvraag dient binnen de 2 maanden beslist te worden.

Procedure

Voor de behandeling van een aanvraag van een erkenningsaanvraag bestaat een wettelijke behandelingstermijn van 4 maanden, die bij gemotiveerde beslissing eenmalig verlengd kan worden met zes maanden. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk ingelicht. Over een aanvraag tot tijdelijke erkenning voor een occasionele kleischieting of weideschieting dient binnen de 2 maanden beslist te worden.

In de loop van de procedure wordt advies gevraagd aan de procureur des Konings en aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft, zal worden uitgeoefend. Ook de burgemeester en de procureur des Konings bevoegd voor de woonplaats van de aanvrager dienen advies te geven. Er kan bijkomend ook nog advies gevraagd worden aan andere instanties zoals de Dienst Controle Strategische goederen van het Vlaams Gewest, de Veiligheid van de Staat of de dienst Vreemdelingenzaken.

Zodra het dossier volledig is, de twee schijven van de fiscale retributie werden betaald en de gevraagde adviezen werden ontvangen, kan de gouverneur de erkenning uitreiken.  De gouverneur kan een uitgereikte erkenning ook altijd beperken, schorsen of intrekken indien dit noodzakelijk zou blijken in het belang van de openbare orde en veiligheid. Elke afgeleverde (niet-occasionele) erkenning wordt om de vijf jaar door de gouverneur gecontroleerd.

Meer info

Federale dienst Gouverneur Oost-Vlaanderen
Wapenvergunningen
Federaal huis (Kalandeberg 1, 9000 Gent)
09 235 59 40
wapenvergunningen.ovl@ibz.be

Alle wetteksten met betrekking tot de Belgische wapenreglementering kunnen geraadpleegd worden via de website van de FOD justitie. 

Ga naar de website van de FOD Justitie