Wapendrachtvergunning (model 5)

In uitzonderlijke gevallen vergunt de gouverneur ook het dragen van een wapen. De wapendrachtvergunning dient voorafgegaan te worden door een bezitsvergunning voor het betrokken wapen.

Hoe aanvragen

Bezorg jouw aanvraag per post of per e-mail aan de dienst Wapenvergunningen. Opgelet: er moeten bij de aanvraag een aantal documenten toegevoegd worden die opgesomd worden in het aanvraagformulier.

Kostprijs

Bij het indienen van een draagvergunning dient tevens een fiscale retributie betaald te worden die opgevraagd wordt bij gewone brief, en die verschuldigd is ongeacht de uitkomst van de vergunningsprocedure. Het betreft een dossierkost.

Procedure

Voor de behandeling van een aanvraag van een wapendrachtvergunning bestaat een wettelijke behandelingstermijn van 4 maanden, die bij gemotiveerde beslissing eenmalig verlengd kan worden met zes maanden. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk ingelicht. In de loop van de procedure wordt advies gevraagd aan de procureur des Konings.  Zodra het dossier volledig is, de fiscale retributie werd betaald en van het parket gunstig advies werd ontvangen, kan de gouverneur de wapendrachtvergunning toekennen.

De wapendrachtvergunning is geldig voor 3 jaar. De gouverneur kan een uitgereikte wapendrachtvergunning ook altijd schorsen of intrekken indien dit noodzakelijk zou blijken in het belang van de openbare orde en veiligheid, wanneer zou blijken dat het wettig motief voor de wapendracht niet meer bestaat of wanneer één van de voorwaarden waarvan de wapendracht afhankelijk is gesteld, niet meer wordt nagekomen.

Meer info

Federale dienst Gouverneur Oost-Vlaanderen
Wapenvergunningen
Federaal huis (Kalandeberg 1, 9000 Gent)
09 235 59 40
wapenvergunningen.ovl@ibz.fgov.be

Alle wetteksten met betrekking tot de Belgische wapenreglementering kunnen geraadpleegd worden via de website van de FOD justitie. 

Ga naar de website van de FOD Justitie