Privacy

De gouverneur en haar diensten respecteren jouw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens. 

De gouverneur is Vlaams ambtenaar, voorzitter van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en vertegenwoordigt ook de federale en de Vlaamse regering. De gouverneur doet dus een beroep op verschillende overheidsadministraties voor een goede dienstverlening. 

Privacyverklaring Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (IBZ)

Privacyverklaring Provincie Oost-Vlaanderen

Privacyverklaring Vlaamse overheid

De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. Voor bepaalde dienstverlening kan jouw persoonlijke informatie worden gevraagd.

Verwerking persoonsgegevens door federale dienst van de gouverneur

Persoonsgegevens worden verwerkt door de federale dienst van de gouverneur namens de minister van Binnenlandse Zaken of de gouverneur van Oost-Vlaanderen (de verwerkingsverantwoordelijke), Kalandeberg 1, 9000 Gent. De verwerking gebeurt conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 27 april 2016. De beveiliging van de data gebeurt door de Provincie Oost-Vlaanderen of door de FOD Binnenlandse Zaken voor sommige toepassingen die door de FOD worden beheerd.

Toegang tot informatie en rechtzetting

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht om inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kun je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Je hebt ook recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en de diensten zullen hieraan voldoen tenzij hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn om dit niet te doen. Voor de federale dienst van de gouverneur kun je deze rechten uitoefenen via mail naar sophie.boulanger@rrn.fgov.be.

Je hebt ten slotte ook het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan derden?

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij daar een wettelijke basis voor is. Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen bij de bevoegde overheid. Daarbij worden je persoonsgegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Zoals eerder vermeld, heeft de gouverneur verschillende taken op Vlaams, Federaal en provinciaal niveau. In die hoedanigheid geeft zij jouw persoonsgegevens door aan federale en Vlaamse overheidsinstanties of aan lokale besturen, ingeval zij hiertoe verplicht is. Omgekeerd vraagt zij ook jouw persoonsgegevens op bij andere overheidsinstanties, in het bijzonder bij het gebruik van authentieke gegevensbronnen. Deze uitwisseling van gegevens is wettelijk geregeld of mag uitgevoerd worden op basis van machtigingen. Die machtigingen kun je raadplegen op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.

Sociale media

Op deze website werden knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerksites zoals Facebook, Twitter en Youtube. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze websites zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaringen van deze sociale netwerksites - die regelmatig kunnen wijzigen - om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Verwerkersovereenkomsten

In het kader van haar werkzaamheden dient de gouverneur conform de GDPR-regelgeving verwerkersovereenkomsten af te sluiten wanneer er privacygevoelige gegevens gedeeld moeten worden in functie van haar opdracht. 

Verwerkersovereenkomst project rivierherstel Leie en meander

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Het beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekendgemaakt.