Toezicht en advies

Bestuurlijke coaching en advies

Zodra ze benoemd zijn door de Vlaamse minister van Binnenlandse aangelegenheden leggen de burgemeesters hun eed af in handen van de gouverneur. Daar stopt het voor de gouverneur niet. De gouverneur wil voor de lokale besturen een coach zijn om lokale ambities en doelstellingen te helpen bereiken op een juridisch-technisch correcte manier. Ze wil adviseren en bemiddelen indien dat wordt gevraagd, (preventief) zoeken naar oplossingen indien nodig. Als commissaris van de Vlaamse regering is de gouverneur bevoegd voor het bestuurlijk toezicht op de steden, de gemeenten en de OCMW's in de provincie. Het kan gaan om bestuurlijk toezicht na klachten van burgers of mandatarissen dan wel om toezicht in het algemeen.

Toezicht op politie en brandweer

De gouverneur oefent op de politiezones (dubbel) toezicht uit. Ingevolge de politiewet oefent zij, als commissaris van de federale regering, het administratief toezicht uit op de beslissingen van lokale besturen m.b.t. de lokale politie. De gouverneur toetst de beslissingen van de lokale besturen en politiezones aan de politiewet en aan zijn uitvoeringsbesluiten. Als commissaris van de Vlaamse regering toetst zij die beslissingen aan de andere wetten en aan de beginselen van behoorlijk bestuur en algemeen belang.

De gouverneur is eveneens bevoegd voor het administratief toezicht op de beslissingen van de zoneraad en het zonecollege, met name de goedkeuring van de begroting, de rekening en het personeelsplan van de hulpverleningszone, en de mogelijkheid tot schorsing van alle andere beslissingen die strijdig zijn met de bepalingen van de Wet op Civiele Veiligheid en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten.

Meer info

Federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Toezicht
Federaal Huis (Kalandeberg 1, 9000 Gent)
09 269 82 83
toezicht.ovl@ibz.fgov.be

Milieuhandhaving

Wanneer een lokaal bestuur in gebreke blijft bij de vaststelling van een milieudelict, kan de gouverneur bestuurlijke maatregelen opleggen. Dit gebeurt enkel op basis van een verzoek van een toezichthouder.  Deze bevoegdheid van de gouverneur is complementair aan de bevoegdheden van de lokale overheden. Zij moeten in eerste instantie optreden. Gebeurt dat niet, dan komt de gouverneur in beeld. De gouverneur kan de stopzetting van bepaalde activiteiten bevelen, tot verzegeling overgaan van bepaalde gebouwen of installaties en kan beslissen om een inrichting volledig of gedeeltelijk te sluiten.

Meer info

Taxivergunningen

In toepassing van het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, spreekt de gouverneur zich uit over beroepen tegen de weigering van een taxivergunning door een lokaal bestuur. Ook onderzoekt zij klachten in verband met het oneigenlijk gebruik van die vergunningen.

Eretitels en eretekens

De gouverneur geeft advies over het verlenen van eretitels en eretekens voor mandatarissen en overheidspersoneel.