Toezicht en advies

Bestuurlijke coaching en advies

Zodra ze benoemd zijn door de Vlaamse minister van Binnenlandse aangelegenheden leggen de burgemeesters hun eed af in handen van de gouverneur. Daar stopt het voor de gouverneur niet. De gouverneur wil voor de lokale besturen een coach zijn om lokale ambities en doelstellingen te helpen bereiken op een juridisch-technisch correcte manier. Ze wil adviseren en bemiddelen indien dat wordt gevraagd, (preventief) zoeken naar oplossingen indien nodig.

Als commissaris van de Vlaamse regering is de gouverneur ook bevoegd voor het bestuurlijk toezicht op de steden, de gemeenten en de OCMW's in de provincie. Het kan gaan om bestuurlijk toezicht na klachten van burgers of mandatarissen dan wel om toezicht in het algemeen.

Meer info

Toezicht op politie en brandweer

Als commissaris van de federale regering is de gouverneur eveneens bevoegd voor het administratief toezicht op alle beslissingen van de lokale besturen aangaande lokale politie en brandweer. De gouverneur toetst daarbij alle genomen beslissingen van de lokale besturen ter zake aan de Wet tot organisatie van een Geïntegreerde Politiedienst gestructureerd op twee niveaus (WGP), respectievelijk de Wet op de Civiele Veiligheid (WCV). Het betreft een wettelijkheidstoezicht.

Begrotingen, rekeningen, gemeentelijke dotatiebesluiten, alsook personeelsformaties van de Oost-Vlaamse politiezones en hulpverleningszones zijn daarbij onderworpen aan het goedkeuringstoezicht, wat betekent dat dergelijke dossiers pas uitvoerbaar zijn na goedkeuring ervan door de gouverneur. Alle andere lokale beslissingen inzake politie en brandweer kan de gouverneur in hun uitvoering schorsen indien ze strijdig zijn met de WGP, respectievelijk WCV, en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten.

Milieuhandhaving

Wanneer een lokaal bestuur in gebreke blijft bij de vaststelling van een milieudelict, kan de gouverneur bestuurlijke maatregelen opleggen. Dit gebeurt enkel op basis van een verzoek van een toezichthouder.  Deze bevoegdheid van de gouverneur is complementair aan de bevoegdheden van de lokale overheden. Zij moeten in eerste instantie optreden. Gebeurt dat niet, dan komt de gouverneur in beeld. De gouverneur kan de stopzetting van bepaalde activiteiten bevelen, tot verzegeling overgaan van bepaalde gebouwen of installaties en kan beslissen om een inrichting volledig of gedeeltelijk te sluiten.

Meer info

Taxivergunningen

In toepassing van het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, spreekt de gouverneur zich uit over beroepen tegen de weigering van een taxivergunning door een lokaal bestuur. Ook onderzoekt zij klachten in verband met het oneigenlijk gebruik van die vergunningen.

Eretitels en eretekens

De gouverneur geeft advies over het verlenen van eretitels en eretekens voor mandatarissen en overheidspersoneel.