Strategische projecten en opdrachten

Parkbos

Het Parkbos is een lang uitgestrekt gebied van De Pinte over Sint-Martens-Latem tot in Gent. Met 300 hectare maakt het Parkbos deel uit van een groter project: een 1.200 hectare groot stedelijk landschapspark. Hiermee is het zelfs het grootste stadsbosproject van heel Vlaanderen. De realisatie van dit omvangrijke gebied is dan ook een werk van lange adem.

Meer info

Project Gentse Kanaalzone

Het Project Gentse Kanaalzone is een samenwerkingsverband tussen de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate, de provincie, het Vlaams gewest en North Sea Port. Voorzitter van het Project Gentse Kanaalzone is de gouverneur van Oost-Vlaanderen. 64.000 mensen hebben direct en indirect hun job te danken aan de Gentse haven. 40.000 mensen wonen rondom de haven. Werken en wonen goed laten samengaan, dat is het streefdoel van Project Gentse Kanaalzone. Via tal van projecten wordt deze toekomstvisie stap voor stap op het terrein werkelijkheid. 

Binnen het Project Gentse Kanaalzone lopen drie deelprojecten:

Complex project Klein Rusland

Klein Rusland is een woonwijk in Zelzate, gelegen in het Gentse havengebied. Al meer dan 20 jaar kampt deze woonwijk met serieuze leefbaarheidsproblemen. De gouverneur zoekt samen met het bestuur en de Vlaamse regering naar een gedragen consensus.

Moervaartvallei

De Moervaartvallei is een uniek open ruimtegebied dat zich over zeven Oost-Vlaamse gemeenten tussen Gent en Stekene uitstrekt. Het laaggelegen, open landschap staat in schril contrast met de dicht bebouwde omgeving en biedt plaats voor natuur, landbouw, water, erfgoed en recreatie. Door de uitbreiding van de Gentse haven dreigde natuur te verdwijnen. De compensatie hiervan werd gepland in de Moervaartvallei, maar stuitte op fel verzet van de landbouwsector. In opdracht van de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw gaat de gouverneur in overleg met de landbouworganisaties en natuurverenigingen om een voorstel uit te werken voor de inrichting van de vallei.

Rail Ghent Terneuzen (RGT) en Trein Gent-Terneuzen (TGT)

Het strategisch project Trein Gent-Terneuzen (TGT) ging officieel van start op 1 juli 2019. Het Europees project Rail Ghent Terneuzen (RGT) was toen al een eind gevorderd. Beide projecten hebben de doelstelling om te voorzien in een verbeterd grensoverschrijdend spoornetwerk. Hierbij focust TGT op personen en RGT op goederen. Na overleg tussen beide projecten is besloten dat een geïntegreerde projectstructuur de beste garantie is om de grensoverschrijdende spoorambities verder waar te maken. Op die manier wordt de bestuurlijke vergadercultuur beheersbaar gehouden en is er door korte lijnen een constante afstemming tussen de projecten en de verschillende initiatieven die worden genomen. De gouverneur zetelt in het Management Board van het strategisch project.

Meer info

Landschap van Erembald tot Kravaalbos

Het gebiedsgerichte project Landschap van Erembald tot Kravaalbos is een initiatief van de provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, de stad Aalst, de gemeenten Affligem, Asse en Opwijk en de Regionale Landschappen Schelde- Durme, Pajottenland & Zennevallei en Groene Corridor.  Dit strategische project wil de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van het projectgebied verbeteren. Om die ambities waar te maken, wordt gewerkt rond 6 centrale thema's: landschappelijke structuur, natuurwaarden (habitats en soorten), integraal waterbeheer, toeristisch-recreatieve netwerken en poorten, landbouwstructuur en landbouwverbreding en hopcultuur.

Meer info

Streekfonds Oost-Vlaanderen

Streekfonds Oost-Vlaanderen versterkt lokale projecten met focus op mens en omgeving. Het fonds verbindt schenkers en doeners in een inspirerend en actief netwerk en realiseert concrete impact in jouw buurt. De gouverneur is voorzitter van de Steunraad.

Meer info

Rivierherstel Leie

In opdracht van de Vlaams minister van Omgeving en Vlaams minister van Openbare Werken werd de gouverneur, samen met haar collega uit West-Vlaanderen, aangesteld als intendant voor het Seine-Scheldeproject ‘Rivierherstel Leie’. Zij moeten samen op zoek naar 500 hectare natte natuur rond de oevers van de Leie, want meer dan 15 jaar nadat Vlaanderen had aangegeven 500 hectare natte natuur te moeten realiseren, komt er op dit moment slechts 7,6 hectare in aanmerking. Het is de opdracht van de intendanten om het vertrouwen op het terrein te herwinnen en het draagvlak voor het rivierherstelplan te vergroten. Vanuit hun functie hebben de gouverneurs een coördinerende rol en kunnen zij de brugfiguur vormen die nodig is om het rivierherstel terug op de sporen te krijgen.

Meer info

Rivierpark Scheldevallei

Maar liefst 30 partners werken in de Scheldevallei tussen Gent en Antwerpen aan ruimte om te leven en te beleven. Samen willen deze partners de lopende initiatieven beter op elkaar afstemmen, om de Schelderegio op een hoger niveau te tillen en de kwaliteiten van het gebied voor inwoners en bezoekers te versterken. Zo wordt de Schelde ‘een sterk merk’ dat garant staat voor een kwaliteitsvolle groene infrastructuur in de verstedelijkte Vlaamse ruit.

Meer info

Rodeland

Rodeland is een landschapsproject met 20 partners op het grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Overheden, natuur- en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen werken er samen om het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Gondebeek, de Driesbeek en de Molenbeek te versterken en verder te ontwikkelen.

Meer info

Coördinatieopdrachten

De gouverneur bevindt zich op een unieke positie tussen de verschillende bestuurslagen. Deze unieke positie gaf de gouverneur in het verleden al de mogelijkheid om (ad hoc) succesvol te bemiddelen in projecten waar verschillende instanties betrokken waren en waar het dreigde vast te lopen door verschillende visies en gebrek aan consensus. In het kader van de Interne Staatshervorming heeft de minister van Binnenlands Bestuur de gouverneurs een coördinerende opdracht gegeven om op permanente basis beleidsprocessen, controleopdrachten en de werking van de gedeconcentreerde diensten van de Vlaamse overheid af te stemmen op deze van andere bestuursniveaus.