Rond Ronse op weg naar een beslissing

Strategische projecten

Het project Rond Ronse zet een volgende, belangrijke stap. Na uitgebreid onderzoek en participatie met een grote groep belanghebbenden schuift het planproces plusalternatief G4 naar voren om verder uit te werken. Dat alternatief loopt via een geboorde tunnel onder de heuvelrug van de Vlaamse Ardennen door, tussen de Rijksweg in Maarkedal en de Kapellestraat in Ronse, en loopt tot aan ’t Rosco. Deze noord-zuidverbinding wordt aangevuld met een oost-westverbinding via een zuidelijke omleidingsweg, ten zuiden van de stad Ronse.

In de jaren ’90 werd de N60 als ‘missing link’ aangeduid door de Vlaamse overheid. Die ontbrekende schakel heeft gevolgen voor de mobiliteit en de leefbaarheid: zwaar vrachtverkeer dendert er nu dwars door de stad. Met Rond Ronse wordt niet alleen naar een duurzame mobiliteitsoplossing gezocht. Het project bekijkt ook hoe een nieuwe wegverbinding iets positiefs kan betekenen voor de leefbaarheid, lokale fietsverbindingen, de natuur, erfgoed, en het belangrijke en unieke landschap van de Vlaamse Ardennen.

Grondig onderzoek en samenwerking

Sinds 2019 werd er nauw overlegd met verschillende belanghebbenden, op alle belangrijke momenten in het proces. Zo werden er werksessies en ontwerpateliers georganiseerd. Daarnaast werd het onderzoek heel breed getrokken: de alternatieven uit het vorige planproces en de alternatieven die tijdens inspraakperiodes werden voorgedragen werden ook onderzocht. Op basis van die wisselwerking tussen participatie en onderzoek wordt nu een voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorbereid met betrekking tot plusalternatief G4.

“De economische ontwikkeling van Zuid-Oost-Vlaanderen heeft alleen maar te winnen bij een snelle en veilige ontsluiting. Samen met de lokale besturen ben ik dan ook verheugd dat we de volgende stappen kunnen zetten in dit dossier. Met alle betrokken partners hebben we een oplossing uitgewerkt die een hefboom kan betekenen voor de economische ontwikkeling van Zuid-Oost-Vlaanderen, en die ook maximaal rekening houdt met de belangen van de lokale landbouw en het unieke landschap van de streek.”

Carina Van Cauter, gouverneur provincie Oost-Vlaanderen en voorzitter van de stuurgroep

Noord-zuidverbinding in combinatie met oost-westverbinding

Plusalternatief G4 bestaat uit een noord-zuidverbinding en een oost-westverbinding. De noord-zuidverbinding vertrekt aan de Rijksweg in Maarkedal en loopt via een geboorde tunnel van 2 kilometer onder de heuvelrug van de Vlaamse Ardennen door, tot aan de Kapellestraat in Ronse. Vandaar volgt het tracé zijn weg naar het zuiden, langs ’t Rosco en Pont West, en verder via de huidige N60 richting Wallonië. De oost-westverbinding start ter hoogte van deze aansluiting. De omleidingsweg loopt ten zuiden van de stad, via de Sint-Martensbeekvallei en verknoopt verder met de Elzeelsesteenweg en de Ninoofsesteenweg.

Plusalternatief als beste alternatief

Plusalternatief G4 komt voorlopig als beste uit de verschillende onderzoeken. Het zorgt voor een betere mobiliteit in de regio. Lokaal en doorgaand verkeer worden maximaal van elkaar gescheiden. Daardoor neemt de reistijd voor doorgaand verkeer af en rijdt er minder verkeer door de stad. En dat komt de leefbaarheid in centrum Ronse ten goede. Daarnaast wordt de zuidelijke rand onder Ronse op een kwalitatieve manier ontsloten, zowel voor fietsers als gemotoriseerd verkeer. Het alternatief houdt ook rekening met de uitdagende randvoorwaarden van de Vlaamse Ardennen: de specifieke grondopbouw, hellingen en het typerende heuvellandschap.

Scenario voor meer bos

In het project van Rond Ronse wordt er ook gewerkt aan de versterking van waardevolle natuur- en landschapselementen in de regio. Het herstellen, uitbreiden en verbinden van de bosstructuur is daarbij een van de belangrijkste opgaven. Met het scenario wordt er nu aangeduid waar er 350 hectare bos en natuur kan bijkomen. Het scenario wordt de komende maanden verder onderzocht en uitgewerkt. Het scenario dient als een basis: het toont welke gebieden behouden blijven voor landbouw, erfgoed of landschap, en welke gebieden verder beschermd moeten worden.

Adviesronde in zomer

Met de voorbereiding van een voorontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor plusalternatief G4 en het bebossingsscenario wordt een belangrijke stap gezet in de richting van een definitieve beslissing. Deze zomer volgt er een adviesronde over het uiteindelijke voorontwerp. Dan kunnen de betrokken administraties – op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau – hun advies geven over het proces tot nu toe, plusalternatief G4 en het bebossingsscenario die in voorontwerp werden opgenomen.

Na de adviesronde wordt het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voorgelegd aan de Vlaamse Regering met het oog op een voorlopige vaststelling. Aan deze voorlopige vaststelling is een openbaar onderzoek gekoppeld. Dan kunnen belanghebbenden (buurtbewoners, bedrijven, organisaties, verenigingen …) hun opmerkingen formuleren. Na het openbaar onderzoek wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering. Dan staat de keuze voor het alternatief en het scenario voor de bebossing vast.