Beperking op occasionele niet-commerciële verkoop

Corona

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, beperkt de occasionele niet-commerciële verkoop aan huis of door middel van afhaal en/of levering. Worden deze niet (voor)bereid, afgehaald en/of geleverd door/bij een professionele aanbieder, dan zijn deze vanaf 9 november 2020 niet langer toegelaten op het grondgebied van Oost-Vlaanderen.

De gouverneur neemt deze beslissing na overleg met de burgemeesters en de medische experten.  In de huidige context moeten we onze contacten drastisch verminderen. Hoe goed bedoeld ook, dergelijke acties zorgen opnieuw voor heel wat extra contacten, bij de (voor)bereiding en bij het leveren en/of afhalen. Professionele aanbieders hebben hier ervaring mee en kunnen de veiligheid van zo’n verkoop garanderen. 

Enkel een blijvende en consequente inspanning kan de komende weken zorgen voor een duurzame daling van de curve en een afname van de druk op de ziekenhuizen. Het Ministerieel Besluit* voert bepalingen in om maximaal het aantal contacten in de familiale, vriendschappelijke, verenigings- en professionele context te verbieden. Onder deze bepalingen valt ook een verbod op huis-aan-huisverkopen en leurdersactiviteiten. Acties waarbij leden van een vereniging bijeen komen om een actie praktisch voor te bereiden en af te handelen, druisen hier tegenin.

Uitzondering

De gouverneur maakt wel een uitzondering voor bedelingen- en afhalingen georganiseerd door de lokale overheid of door humanitaire organisaties in het kader van humanitaire hulp voor mensen in precaire situaties na voorafgaandelijke goedkeuring door de lokale overheid, in zoverre deze niet in strijd zijn met het Ministerieel Besluit*.

Veelgestelde vragen en antwoorden
Betekent dit dat elke actie verboden is?

In de geest van het Ministerieel Besluit* roept de gouverneur op om zeker tot en met 13 december geen acties meer te organiseren, zodat we de curve en de druk op de ziekenhuizen maximaal kunnen ombuigen. Verenigingen die dit alsnog wensen, kunnen nog steeds een actie opzetten, maar dan moet een professionele aanbieder instaan voor de volledige organisatie en uitvoering (d.i. van (voor)bereiding t.e.m. levering en/of afhaal) van de actie. Deze aanbieder volgt uiteraard de geldende bepalingen uit het Ministerieel Besluit* en zijn/haar sectorprotocol(len) en (sectorale) regelgeving.

Mag een vereniging of school de goederen meegeven met leden van de vereniging in het kader van reguliere toegestane activiteiten, of met de kinderen van de school tijdens de lesuren?

Een actie die (voor)bereid wordt door een professionele aanbieder en geleverd wordt in het lokaal van een school of vereniging valt onder de definitie van ‘levering door een professionele aanbieder’. Indien aan de leerlingen of leden, die sowieso aanwezig zijn in het kader van de reguliere toegestane activiteit van de school/vereniging, een goed meegegeven wordt naar huis, dan betekent dat geen bijkomende handeling die als levering of afhaal geclassificeerd staat. Maar... indien men aan diezelfde leerlingen/leden goederen meegeeft met de bedoeling om deze verder te verspreiden, dan wordt die bijkomende verspreiding wél bestempeld als afhaal of levering en is er wél sprake van een levering of afhaal georganiseerd door een niet-professionele aanbieder. Dit is in overtreding met dit besluit.

Wat is een professionele aanbieder?

Een professionele aanbieder is een ondernemer die in zijn beroepshoedanigheid handelt. Deze kan instaan voor de (voor)bereiding en uitvoering van een actie, maar enkel in die mate dat het Ministerieel Besluit* en de van toepassing zijn/haar (sector)protocol(len) en (sectorale) regelgeving dit toelaten. Dit moet u dus opnemen met de professionele aanbieder.

Werd dit besluit verlengd?

Nee. Het besluit van de gouverneur gold t.e.m. 13 december 2020 en werd niet verlengd.

Meer info

09 267 80 21
kabinet.gouverneur@oost-vlaanderen.be

* Ministerieel Besluit (MB) van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 01 en 28 november 2020. 

Download politiebesluit m.b.t. occasionele niet-commerciële verkoop