Vlaamse Regering doet principiële vaststelling GRUP ‘Rond Ronse’

Strategische projecten

De Vlaamse Regering heeft het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Rond Ronse’ principieel vast. Een volgende stap in het planproces is gezet. Het eerder voorlopig vastgestelde tracé, plusalternatief G4, wordt op deze manier bevestigd. Een oplossing voor de verkeersproblematiek van de N60 in Ronse is hiermee alweer een stap dichterbij.

Het plusalternatief G4 is op 20 januari van dit jaar voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering. Op basis van een uitgebreid onderzoek en inspraak is een alternatief tracé voor het verkeer van N60 in Ronse en de onmiddellijke omgeving gecreëerd. De nieuwe N60 vertrekt aan de Rijksweg in Maarkedal. Via een geboorde tunnel van 2 kilometer loopt de verbinding onder de Schavaart door, tot aan de Kapellestraat in Ronse. Vandaar loopt het tracé verder naar het zuiden langs ’t Rosco en Pont West richting Wallonië. Ter hoogte van de aansluiting met de huidige N60 start de oost-westverbinding. Deze verbinding loopt ten zuiden van het centrum via de Sint-Martensbeekvallei naar Klein-Frankrijk, als een zuidelijke omleidingsweg. Onderweg verknoopt de verbinding met de Elzeelsesteenweg (N57) en de Ninoofsesteenweg (N48).

In het verdere traject is het plusalternatief G4 verder onderzocht en hebben de burgers de kans gekregen om hun opmerkingen en bezwaren te formuleren tijdens een openbaar onderzoek. Hiervoor zijn ook meerdere infomarkten georganiseerd (in maart van dit jaar). Er zijn ook persoonlijke gesprekken gevoerd vanuit Team Rond Ronse met buurtbewoners die directe impact ondervinden van het voorkeursalternatief.

Het openbaar onderzoek liep tot 8 mei 2023. De meeste reacties die binnenkwamen, gingen over de mogelijke impact van de zuidelijke omleidingsweg en de maatregelen die voorzien worden om de impact op geluid of water te milderen. Deze bevindingen zijn verwerkt en meegenomen binnen het ontwerp van GRUP. Nadat de dienst MER een finale kwaliteitsbeoordeling gaf van de effectbeoordeling en het GRUP toetste aan de scopingnota, heeft de Vlaamse Regering het ontwerp GRUP nu principieel vastgesteld met het oog op een definitieve vaststelling.

 

“De economische ontwikkeling van Zuid-Oost-Vlaanderen heeft alleen maar te winnen bij een snelle en veilige ontsluiting. Sinds 2019 werd er nauw overlegd met verschillende belanghebbenden. Een lange rit. Ook nu werd er goed geluisterd naar de bezorgdheden die voortvloeiden uit het openbaar onderzoek. Met alle betrokken partners ben ik als voorzitter trots dat er een oplossing werd uitgewerkt die maximaal rekening houdt met de belangen van de lokale landbouw en het unieke landschap van de streek.“

Gouverneur Carina Van Cauter, voorzitter Stuurgroep Rond Ronse

Verdere stappen

De Vlaamse Regering vraagt nu advies aan de Raad van State over dit ontwerp van GRUP. In een laatste fase, na verwerking van het advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering het GRUP definitief goed. Vervolgens kan de concrete uitwerking van het voorkeursalternatief en het bebossingsscenario beginnen.

Ook in deze volgende fase zal de ingeslagen weg (een geïntegreerde aanpak en ruimte voor participatie) verder bewandeld worden om de gedragen oplossing te verfijnen in samenwerking met alle betrokkenen en onder begeleiding van de stuurgroep Rond Ronse.

Meer info

www.rondronse.be